پرداخت صورت حساب

پرداخت صورت حساب در محل:

مشتریانی که قصد مراجعه حضوری برای دریافت دستگاه تعمیری خود را دارند، می توانند از طریق پرداخت نقدی و یا استفاده از کارت های عضو شتاب از طریق دستگاه POS ، اقدام به تسویه ی صورت حساب خود نمایند.

پرداخت اینترنتی:

برای مشتریان ساکن تهران و شهرستان ها که قصد دریافت دستگاه تعمیری خود بدون مراجعه حضوری دارند، می توانند به صورت اینترنتی و یا کارت به کارت به شماره کارت های ذیل اقدام به تسویه صورت حساب نمایند و پس از تسویه دستگاه تعمیری برای آن ها ارسال می گردد.

شماره کارت: ۵۴۱۶-۳۱۸۰-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار به نام آقای سامان خادمی کلانتری

شماره حساب : ۱-۸۹۷۴۵۹۸-۸۰۴-۱۸۱۵ بانک انصار به نام آقای سامان خادمی کلانتری 

شماره کارت : ۰۲۴۲-۱۱۷۹-۸۶۱۰-۶۲۱۹ بانک سامان به نام آقای سامان خادمی کلانتری

شماره حساب : ۱-۱۲۲۵۴۸۳-۸۰۰-۸۰۲  بانک سامان به نام آقای سامان خادمی کلانتری 

شماره کارت : ۹۱۹۷-۴۸۱۵-۱۲۱۱-۶۲۷۴ بانک اقتصاد نوین به نام آقای سامان خادمی کلانتری

شماره حساب : ۱-۳۸۲۳۱۹۹-۸۰۰-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین به نام آقای سامان خادمی کلانتری 

شماره کارت :۲۵۴۸-۴۲۸۷-۶۹۱۱-۶۰۳۷ بانک صادرات به نام آقای سامان خادمی کلانتری

شماره حساب : ۰۱۰۳۲۲۸۸۹۰۰۰۷ بانک صادرات به نام آقای سامان خادمی کلانتری

شماره کارت : ۷۰۵۹-۱۱۱۹-۳۳۷۹-۶۱۰۴ بانک ملت به نام آقای سیروس خادمی کلانتری

شماره حساب : ۴۰۱۳۰۷۸۱۲۳ بانک ملت به نام آقای سیروس خادمی کلانتری